• Dù Thẳng Khung Nhôm 01

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 1 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng nylon

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Nhôm 02

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 2 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải cùng chất liệu.

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Nhôm 03

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 1 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng nylon

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Nhôm 04

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 1 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng nhựa

  – Bao dù: Bằng nylon

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Nhôm 05

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 1 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng nhôm

  – Bao dù: Bằng nylon

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Nhôm 06

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 1 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng nhôm

  – Bao dù: Bằng nylon

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Nhôm 07

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 1 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng cán gỗ

  – Bao dù: Bằng nylon

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Nhôm 08

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 75cm
  • Khung dù: Bằng nhôm
  • Trục dù: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Bằng vải dù 1 da 100% không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng nhôm

  – Bao dù: Bằng nylon

  – Sản xuất: tại Việt Nam